Merenje vlažnosti i temperature

Opis sistema: Potrebno je pratiti vlažnost i temperaturu vazduha na više mesta u skladištu koje služi za skladištenje lekova. Ukoliko dođe do izlaska vlažnosti ili temperature iz dozvoljenog opsega potrebno je alarmirati radnike/radnika koji će premestiti lekove na pogodnije mesto.

Lekovi su smešteni na policama. Svaka polica ima svoj broj. Na jedno merno mesto (policu) postavljen je jedan senzor. Senzori su povezani u mrežu senzora koja je povezana sa centralnim računarom. Svaki senzor ima svoju jedinstvenu adresu pomoću koje se razlikuje od drugih senzora u mreži.

Senzor meri i vlažnost i temperaturu i izmerene podatke pretvara u digitalni oblik. Mereni podaci šalju se u centralni računar koji ih čuva i obrađuje.

Centralni računar na svakih 10 minuta redom proziva sve senzore u mreži. Kada centralni računar prozove senzor on mu pošalje podatke o trenutnoj vlažnosti i temperaturi sa svog mernog mesta.

Način čuvanja podataka u centralnom računaru: Podaci se čuvaju u bazi podataka koja sadrži više međusobno povezanih tabela.

BLOK br. 4

 

Diode

Oznake

, , , ,

Dioda je poluprovodnički element sa dva priključka. Unutrašnju strukturu diode čini PN spoj. Priljučak P oblasti naziva se anoda, a priključak N oblasti katoda.

Simbol diode u električnim šemama:

diodasemsimbol

Simbol ukazuje na to da dioda dozvoljava protok struje samo u smeru od anode ka katodi.

Jedini uslov za protok struje je da je potencijal na anodi viši od potencijala na katodi za napon praga provođenja (vidi karakteristiku PN spoja kod direktne polarizacije).

Fizički izgled jedne diode u poređenju sa šematskom oznakom. Crtica označava katodu.

diodafizizgled

VRSTE DIODA

Postoje različite vrste dioda. Svaka vrsta je najbolje prilagođena svojoj primeni.

Veoma česta primena dioda je u usmeračima (uređaji koji pretvaraju naizmenični napon u jednosmerni). Takve diode se nazivaju usmeračke (ispravljačke). Rade u oblastima direktne i inverzne polarizacije.

diodasemsimbol

simbol usmeračke diode

Stabilizatorske (cenerove) diode se koriste za stabilizaciju napona. Rade u oblasti proboja kod inverzne polarizacije.

cenerdiodasemsimbol

simbol stabilizatorske diode

cenerdiodafizizgled

fizički izgled cenerove diode

LED (light emitting diode) tj. svetleće diode emituju svetlost kada kroz njih protiče struja. Rade u oblasti direktne polarizacije.

led_sematski

simbol svetleće diode

led_izgled

fizički izgled LED dioda

Fotodiode se koriste za detekciju svetlosti. Rade u oblasti invezne polarizacije. Kada svetlost padne na fotodiodu javlja se povećana inverzna struja kroz nju.

fotofioda

simbol fotodiode

fizički izgled fotodiode

fizički izgled fotodiode

Varikap diode mogu da menjaju svoju kapacitivnost i time utiču na promenu frekvencije oscilatora (radio, TV uređaji). Radi u oblasti inverzne polarizacije.

varikap

simbol varikap diode