Uobličenje amplitudne karakteristike

Govor i muzika koju čovek može čuti sastoji se od niza komponeni čije frekvencije leže u opsegu od 20 Hz do 20 kHz. Pomoću kola za uobličavanje amplutudne karakteristike omogućeno je da se više ili manje pojačaju komponente neke frekvencije u odnosu na komponente koje imaju drugu frekvenciju.

Za kontrolu amplitudne karakteristike koriste se otpornici i kondenzatori.

Niskopropusni filtar

Visokopropusni filtar

Kolo za kontrolu niskih frekvencija (basova)

Advertisements

Zbir i razlika jednobajtnih brojeva

Napiši kodni segment i segment podataka za izračunavanje zbira(77+22)
i razlike(77-22) brojeva 77 i 22 koji su zadati u memoriji.

;Zbir i razlika brojeva broj1=77 i broj2=22 koji su u data segmentu

sseg segment stack
db 256 dup(?)
sseg ends

dseg segment

broj1 db 77
broj2 db 22
por1 db ‘zbir:’
zbir db ?
por2 db ‘raz:’
raz db ?     

dseg ends

cseg segment

assume cs:cseg, ds:dseg, ss:sseg
glavni proc far
push ds
mov ax, 0
push ax

mov ax, dseg
mov ds, ax

xor ax, ax ;ax=0
mov al, broj1
add al, broj2
mov zbir, al

xor ax, ax
mov al, broj1
sub al, broj2
mov raz, al
ret

glavni endp
cseg ends
end glavni

Nastavite sa čitanjem